piksel
kategorie
Home O firmie Konfigurator Zamów próbki Pomiar Montaż Regulamin Blog Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.plisy-online.pl z 11.05.2021r

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.plisy-online.pl
1.4. Sklep internetowy (Sklep) –  serwis internetowy dostępny pod  http://www.plisy-online.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.plisy-online.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.plisy-online.pl, prowadzony jest przez NAFI Daniel Kowalik , Marsylska 7/19, 02-763 Warszawa, NIP: 521-309-61-85, REGON:141217204
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania zakupu produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NAFI Daniel Kowalik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.plisy-online.pl
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Sklep internetowy www.plisy-online.pl
 prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet. 
2.8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.plisy-online.pl
są fabrycznie nowe,  wykonane ręcznie, na zamówienie, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.plisy-online.pl, dokonać wyboru Towaru, z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o kreator zamówienia udostępniony  Klientowi w celu skonfigurowania towaru do zakupu.
3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez kreator zamówienia i późniejszego dodania ich do koszyka.
3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów , w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) sposobu dostawy,
e.)  uwagi do zamówienia  - informacje dodatkowe zgłoszone przez kupującego dla sprzedawcy.
3.5. Wysłanie Zamówienia  jest jednoczesne z akceptacją treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.
3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NAFI Daniel Kowalik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail. zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. 
4.3. Termin realizacji zamówienia= czas realizacji i wynosi od 10 dni roboczych +24h,48h na dostawę (dostawy realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dostawa na terenie Unii Europejskiej +72h), licząc od dnia zaksięgowania wpłaty  za zakupiony przez Klienta towar.
4.4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego PL 85 1940 1076 3040 7190 0002 0000
b.) płatnością w systemie DOTPAY
c.) zapłata kartą płatniczą Visa i Master Card
5.3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu: każdorazowo paragon lub faktura- na życzenie Klienta.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni i wysyłając je na adres NAFI Daniel Kowalik , ul. Norwida 49a, 05-820 Piastów i na biuro@plisy-online.pl.  Po otrzymaniu stosownego oświadczenia przez Sklep, Klient otrzyma numer zwrotu, na który należy powołać się zwracając towar.
6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Termin uznaje sie za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem, konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę na adres podany powyżej.
6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb  ( art. 10 punkt 4) ustawy (Dz. U.Nr 22, poz 271).
6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. NAFI Daniel Kowalik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@plisy-online.pl, NAFI Daniel Kowalik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.3. Wszystkie towary zakupione w sklepie  podlegają wymianie, jeśli:
-posiadają wady fabryczne
-zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu
-towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu
7.4. Towary zakupione w Sklepie Internetowym  nie podlegają wymianie, jeśli:
-posiadają różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.)
-zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania
7.5. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy   www.plisy-online.pl
rozpatrzył reklamację jest:
- dostarczenie do zakładu produkcyjnego firmy NAFI Daniel Kowalik  reklamowanego towaru wraz z fakturą, dokumentem zwrotu / reklamacji
- posiadanie przez towar wad fabrycznych.
7.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy www.plisy-online.pl
 wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy  zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji
7.7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy
7.8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym . Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość otrzymania próbnika kolorów – po wypełnieniu formularza „ZAMÓW PRÓBKI” dostępnego na stronie internetowej Sklepu (próbnik kolorów ważny do czternastu dni kalendarzowych od zamówienia próbek do złożenia zamówienia- w innym wypadku odcienie kolorów mogą się różnić)

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. NAFI Daniel Kowalik  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NAFI Daniel Kowalik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail:biuro@plisy-online.pl ,lub  przy użyciu formularza kontaktowego.
8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.5. NAFI Daniel Kowalik  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Ochrona Danych

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NAFI Daniel Kowalik  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NAFI Daniel Kowalik  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NAFI Daniel Kowalik.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.